Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Aigren OÜ sai 2018. aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 565 942,5 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.05.2018-31.12.2018 ellu projekt “Aigren OÜ ressursitõhususe investeering”.

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust. Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe meetme projekti raames investeeritakse ettevõtte tootmisliini, soetatakse uuenduslikud ja ressurssi säästvamad seadmed ning tehnoloogia ehk ressursitõhusamad masinad. Asendatakse olemasolev tootmisliin (purustus- ja sorteerimisliin) uue tootmisliini vastu ning vahetatakse välja ekskavaator uue hübriidekskavaatori vastu, eesmärgiga vähendada kulu tootmisliini ja seda teenindavate seadmete kütusele ning suurendada olulisel määral tootmisvõimsust. Investeeringu tulemusena väheneb diiselkütuse tarbimine uue ekskavaatori kütusetarbimise arvelt ja purusti erikulu vähenemise arvelt, vähenevad ettevõtte õhuheitmed, vähenevad ettevõtte tootmisprotsessi vaadeldud ressursside erikulud, suureneb ettevõtte tootmisvõimsus. Projekti tulemusena on ettevõtte potentsiaalne ressursisääst tänu ekskavaatori ning tootmisliini väljavahetamisele kokku 25,2%.

 

 

Projekt „Aigren OÜ digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Toetuse summa (EUR): 9800

 

 

Projekt „Aigren OÜ ressursitõhususe projekt” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames soetatakse uued innovaatilised ressursisäästu pakkuvad masinad, mis aitavad ellu viia rohepööret ning mille tulemusena valmistatakse tooteid väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on tõhustada ressursikaustust ettevõtte karjäärides ja ladustavatest kividest killustiku tootmise protsessi ning suurenda tootmismahtu.

Meetme tulemusena:

  • hangitakse innovatiivsed EURO V heitgaaside emissiooni nõuetele vastavad karjäärimasinad, mis suudavad tekkinuid sõlmeid töödelda ehk likvideerida jääki.
  • saavutatakse CO2 heitmete vähenemine toodanguühiku kohta, kuna uued masinad kasutavad vähem diislikütust;
  • kasvab ettevõtte toodangumaht 1,6 korda.

Toetuse summa (EUR):

1 016 940,00